Nahajate se: Za občaneKIJZ

KIJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naslov: Mladinska ulica 1
Pošta: 2367 Vuzenica
Telefon: 02 879 12 20
Fax: 02 879 12 21
E – pošta: obcina.vuzenica@siol.net
Župan: Franc Golob
Odgovorna uradna oseba: Sašo Verdnik, uni.dipl.soc.
Podatki o izdajatelju: Občina Vuzenica
Datum prve objave kataloga: 15.5.2005
Datum zadnje spremembe: 15.5.2005
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.vuzenica.si
Druge oblike kataloga:

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga občina

Predpisi Evropske skupnosti
Državni register

Seznam predpisov lokalne skupnosti Po letih 1995,1996,1997199819992000200120022003200420052006, 20072008,20092010

Neuradna in uradna prečiščena besedila predpisov lokalne skupnosti

Pravilnik za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vuzenica
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v Svet Občine Vuzenica in sprememba odločbe o voliščih v Občini Vuzenica
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vuzenica
Odlok o prazniku občine in priznanju občine Vuzenica
Statut Turistično informacijskega centra - Uradno prečiščeno besedilo
Akt o ustanovitvi turistično informacijskega centra - Uradno prečiščeno besedilo
Statut Občine Vuzenica - Uradno prečiščeno besedilo
Poslovnik Občinskega sveta Občine Vuzenica - Uradno prečiščeno besedilo

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Odlok o proračunu občine Vuzenica za leto 2011
Plan prihodkov proračuna občine Vuzenica za leto 2011
Sprejeti proračun 2011 splošni del
Sprejeti proračun 2011 posebni del

Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava

Seznam evidence s katerimi organ upravlja in Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.
Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh. Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:  obcina.vuzenica@siol.net , pisno na naslov Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica ali v času uradnih ur Občine Vuzenica.
Stroškovnik

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja