Podžupan občine Vuzenica

Srečko LAMPRET


Datum rojstva: 23. december 1955
Poklic: višji upravni delavec - upokojenec
Funkcija: podžupan

 

Rojen sem 23. decembra 1955 v Vuzenici, stanujoč Pohorska c. 110, Vuzenica, višji upravni delavec, upokojenec. Sem poročen, oče dveh odraslih sinov.

Imam 35 let delovnih izkušenj, zadnja 4 leta pa sem bil aktivni član občinskega sveta Občine Vuzenica, v katerega sem bil kot kandidat 5 volilne enote izvoljen tudi na lokalnih volitvah oktobra 2010.

Kot podžupan po pooblastilu župana opravlja naslednje naloge:

  • vodi seje občinskega sveta,
  • usklajuje in usmerja delo odborov OS,
  • vodi in usmerja priprave, usklajevanje in prenovo splošnih pravnih aktov občine (statut, poslovniki, odloki, pravilniki, odredbe, pooblastila, navodila idr.),
  • vodi odbor Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter sodeluje kot član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
  • opravlja nadzor nad izvajanjem projektov, investicijami in gradbenimi deli, katerih naročnik je občina, zastopa občino v sosvetu načelnika UE Radlje in v sosvetu Policijske postaje Radlje,
  • nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti – v tem času opravlja tekoče naloge iz pristojnosti župana in naloge za katere ga župan pooblasti,
  • opravlja druge naloge po sprotnih usmeritvah in pooblastilih župana.