Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti: opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani sveta občine Vuzenica so na svoji 2. redni seji,  dne 18.12.2018,  V NADZORNI ODBOR OBČINE VUZENICA imenovali naslednje člane:

 

 

Meta Zajc - predsednica

Meta Vranaričič - članica

Aleksandra Hribernik - članica