Nahajate se: AktualnoProjekti

Projekti

OBNOVA OBZIDJA V TRŠKEM JEDRU

4. julij 2019 / 1935

Naziv projekta: »Obnova obzidja v trškem jedru «

Projekt je kandidiral za dodelitev  nepovratnih sredstev iz naslova 1.Javnega poziva - Povabilo za oddajo  projektnih predlogov  za izbor operacij (projektov)-v okviru »Podpora za izvajanje  operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za LAS MDD 2014-2020«.

Povzetek:

Občina bo z investicijo zasledovala naslednje razvojne  možnosti: urejen prostor  kot spodbuda  razvoja  drugih  dejavnosti  v kraju, atraktivni prostor kot pravica  prebivalcev do urejenega  bivanjskega prostora in angažmaja občine  na ohranjanju  kulturne dediščine. Z naložbo želijo zadovoljiti potrebe  krajanov po urejenem  bivalnem okolju, zadovoljiti  potrebe po varstvu kulturne dediščine in zadovoljiti potrebe obiskovalcev  kraja po urjenem okolju.

Cilji:

·         Zagotoviti ustrezne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju  ohranjanja kulturne dediščine,

·         Zagotoviti atraktiven prostor kot pogoj za povečanje ponudbe  drugih storitev  v kraja

 

Glavna dejavnost za doseganje  ciljev

Glavni razlog za investicijsko namero  je saniranje dotrajanega obzidja, s tem bomo ohranili kulturni spomenik, ki je občinskega pomena. Obnova obzidja bo imela neposredni vpliv na izboljšanje podobe kraja.

Pričakovani rezultati aktivnosti

·         Ohranjanje kulturen dediščine

Saniranje dotrajanega dela obzidja.

 

Status: V izvajanju

Vrednost operacije: 29.081,91€

Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 7.675,72€

 

 

Povezave do spletnih strani:

·         https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

·         https://www.program-podezelja.si/sl/

OBNOVA OBZIDJA V TRŠKEM JEDRU