Lokalne novice (Lokalec.si)

IZJAVA ZA MEDIJE - FINANCIRANJE 3. RAZVOJNE OSI

23. september 2019 / 778

 

ZADEVA: FINANCIRANJE IZGRADNJE 3. RAZVOJNE OSI 

Svet Koroške regije je o problematiki financiranja 3. razvojne osi v mesecu juliju na Ministrstvo za finance poslal dopis, s stališči, ki so jih zavzeli župani Koroške. Dopis ministrstvu in odgovor objavljamo v celoti. 

Spoštovani gospod minister,

dovolite, da se Vam najprej najtopleje zahvalimo za čas, ki ste ga namenili delegaciji s Koroške ob obisku Vašega ministrstva. Iztočnice s sestanka smo preučili tudi v okviru Sveta Koroške regije ter Odbora za izgradnjo 3. razvojne osi, v pričujočem dopisu pa Vam želimo posredovati naša stališča z željo, da bi Vam bila v oporo pri sprejemanju odločitev glede načina financiranja za Koroško ključnega projekta.

Čeprav načeloma razumemo Vaše pomisleke v zvezi s težavami, ki bi eventualno nastopile, če bi državno poroštvo za drugi tir in tretjo razvojno os bilo razumljeno kot povečanje javnega dolga, moramo ob tem vendarle izraziti svojo determiniranost, da od vladnih institucij in služb, z vso upravičenostjo in v pričakovanju odgovornosti do državljank in državljanov, zahtevamo rešitev, ki bo za Koroško in njene prebivalce, po petnajstih letih jalovih in nerealnih obljub, končno postala oprijemljiva in uresničljiva. Če smo dosedanji infrastrukturni razvoj Slovenije Korošci spremljali potrpežljivo in molče, saj nam je država vrsto let zagotavljala, da bomo kmalu na vrsti, se sedaj potrpljenje umika nejevolji, ko ocenjujemo, da se nam lahko zaradi različnega dojemanja načinov za dosego istih ciljev, na najvišjem vladnem nivoju zagotovljene časovnice za izgradnjo hitre ceste ponovno podaljšajo ali celo izmuznejo.

Koroška je regija, ki je od države odmaknjena tako ekonomsko in politično, kot tudi demografsko in geografsko, čemur v prvi vrsti botruje katastrofalna prometna infrastruktura na našem območju, zaradi katere se soočamo z odlivom mladih kadrov, ukinitev železniških povezav v 70. letih pa je ceste še dodatno obremenila.  Hitra cesta je torej rešitev, ki že tako ali tako prihaja desetletje ali več prepozno, da bi lahko razvojno dohiteli druga območja naše države. Nekonkurenčnost koroškega gospodarstva se veča z vsakim zamujenim mesecem. Zaradi tega je vsakršno odlašanje pri izgradnji in iskanju rešitev za njeno financiranje za Koroško nesprejemljivo. Korošci hitro cesto potrebujemo. Korošci si hitro cesto zaslužimo. Korošci nismo drugorazredni državljani, čeprav so nas v drugi razred slovenskega razvojnega vlaka potisnile dosedanje neizpolnjene obljube. V upanju, da bo sedanja vlada s takšno prakso prekinila, se zato na Vas obračamo s prošnjo, da našo pobudo razumete tako, kot je tudi izražena: v duhu pričakovanja, da bo investicija Korošcem dejansko omogočila bivanje v državi, ki se s Strategijo razvoja Slovenije 2030 deklarira kot »država kakovostnega življenja za vse«. Korošci, za zagotovitev kakovosti bivanja, poleg ostalega, nujno potrebujemo hitro cesto. S strani DARSa sprejet protokol izgradnje ponuja realne roke dokončanja del in prav datum zaključka izgradnje je za nas najpomembnejši.

Zato nas morate razumeti, spoštovani gospod minister, da bomo izkoristili prav vse ustavno-pravne in druge možnosti, da do nje pridemo in da pri tem izkazujemo odločnost in enotnost. Prepričani smo, da bo tudi Vaše ministrstvo to odločnost razumelo in regiji stopilo naproti pri iskanju rešitev v zvezi s financiranjem z državnim poroštvom. Če si ga zasluži drugi tir, si ga zasluži tudi naša hitra cesta. Vsekakor pa bomo z Vaše strani veseli tudi kakšne druge od možnih šestih rešitev zagate, v kateri smo trenutno prav vsi: tako politika kot tudi stroka.

Za razumevanje se Vam najlepše zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo.

V imenu Sveta Koroške regije in Koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško,

Župan občine Vuzenica in
predsedujoči Sveta Koroške regije

Franjo Golob l.r.

 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE

 

Spoštovani!

Hvala za vaš dopis. Naj uvodoma poudarim, da podpiramo izgradnjo sodobne javne infrastrukture, ki bo prinesla hitrejši gospodarski razvoj koroške regije in  s tem tudi povečevanje blaginje njenega prebivalstva. strinjamo se, da regija potrebuje sodobno cestno povezavo, ki bo omogočila kakovostno bivanje in mobilnost Korošcev, bistveno pa se bodo izboljšali tudi pogoji delovanja za gospodarstvo. Vlada RS je strateško pomembnost tega projekta prepoznala med prednostnimi prihodnjimi nalogami.

Naj pojasnim še pristojnosti Ministrstva za finance, saj v javnosti večkrat prihaja do napačnih ali posplošenih interpretacij. Za pripravo in potrditev strokovnih investicijskih podlag ter realizacijo infrastrukturnih projektov, kot je tudi 3. razvojna os, je skladno z zakonom odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo. Vloga Ministrstva za finance v medresorskem usklajevanju je torej izključno v podajanju mnenja na ustreznost in skladnost predlogov z veljavnimi predpisi in opredelitev glede njihovih javnofinančnih posledic.

V našem mnenju smo opozorili na nepopolnost investicijske dokumentacije, od štirih investicijskih programov za cestne odseke sta dosedaj bila potrjena le dva, in možnost ustavno-pravne neskladnosti predlaganega poroštvenega zakona z vidika ustavnih kategorij določnosti in jasnosti. V poroštvenem zakonu mora namreč biti jasno in določno opredeljeno, kakšno poroštvo država daje, v kolikšni višini, komu in za kakšen namen.

Predlagali pa smo še, da neodvisna strokovna institucija Statistični urad Republike Slovenije v najkrajšem možnem času pripravi strokovno mnenje o vplivu poroštvenega zakona na sektorsko razporeditev DARS-a in eventualnem vplivu na javni dolg države v izogib kasnejšim zapletom.

Nadaljnje aktivnosti pri pripravi investicijske dokumentacije kot potrebnih zakonskih predlogov bo še naprej vodilo pristojno ministrstvo t. j. Ministrstvo za infrastrukturo.

Naj zaključim z našo podporo projektu.

Z odličnim spoštovanjem,

Dr. Andrej Bertoncelj

Minister

 

V zvezi z obravnavano tematiko objavljamo tudi skupno izjavo županov Koroške regije, ki je bila 12. 9. 2019 poslana predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu. Na odgovor predsednika vlade še čakamo in ga bomo objavili, takoj ko ga prejmemo.

 

SKUPNA IZJAVA ŽUPANOV KOROŠKE REGIJE 

Županje in župani Koroške regije se v nujnosti zagotovitve prometne povezave za ustrezen razvoj regij in občin, ki jih župani predstavljamo, obračamo na Vlado Republike Slovenije za podporo gradnje 3. razvojne osi.

Projekt 3. razvojne osi je tik pred začetkom izvedbe del s strani družbe DARS. Kot nam je bilo jasno predstavljeno pa mora nujni pogoj za nadaljevanje projekta sprejeti Vlada RS z zagotovitvijo t. i. zaprte finančne konstrukcije, poleg že zagotovljenih sredstev DARS in EU. Slednja lahko zgolj s finančnimi instrumenti (poroštvom) omogoči nadaljevanje projekta.

Predstavniki regije in občin pozivamo Predsednika Vlade RS gospoda Marjana Šarca, da v okviru resornih ministrstev podpre rešitev, ki bo vodila v takojšnje nadaljevanje projekta 3. razvojne osi.

V času tik pred začetkom gradbenih del, objavljeni so javni razpisi za gradbena dela na severnem in južnem delu, so za uresničevanje načrtovanih aktivnosti potrebna le ustrezna finančna jamstva družbe DARS. Vsaka »nepodpora« tem aktivnostim (ali takojšnjim aktivnostim z enakimi cilji) dejansko pomeni nasprotovanje projektu 3. razvojne osi.

To izjavo podajamo kot naše skupno prizadevanje za decentraliziran razvoj Republike Slovenije, ki potrebuje osnovne sodobne prometne povezave tako na severu kot na jugu.

Doslej je bilo izvedenih že mnogo aktivnosti, za projekt pa porabljenih že več kot 30 milijonov evrov javnih sredstev, tako da se nikakor ne smemo ustaviti. S to skupno izjavo želimo le povezati večje število občin in izraziti naše skupno delovanje.

V naših nadaljnjih aktivnostih pa, v kolikor bo potrebno, ne bomo ostali le pri izjavah in pozivih. Podporniki projekta, tako posamezniki kot tudi združeni v civilne iniciative, načrtujejo med drugim ukrepe civilne nepokorščine, ki jih bomo podprli, če bo to potrebno.

Predsednik SVETA KOROŠKE REGIJE

Župan Občine Vuzenica

Franc Golob

 

 

IZJAVA ZA MEDIJE - FINANCIRANJE 3. RAZVOJNE OSI

Dokumenti za prenos