Aktualne novice in obvestila

Ukrepi Občine Vuzenica za blaženje posledic epidemije koronavirusa

26. marec 2020 / 1516

Ukrepi Občine Vuzenica za blaženje posledic epidemije koronavirusa COVID-19

Občina Vuzenica je Občinskemu svetu Občine Vuzenica predlagala sprejem nekaterih ukrepov s katerimi bi delno ublažili posledice, ki jih ima in jih bo imela epidemija koronavirusa na občane občine Vuzenica.

       1.      Oprostitev plačila vrtca za obdobje od 1. 3. do 13. 3. 2020

 Obrazložitev: Vrtec je z vladnim odlokom, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, 16. 3. 2020 začasno prenehal z delovanjem. Otroci so do 13. 3. 2020 obiskovali vrtec, za kar bi jim OŠ Vuzenica obračunala mesečno plačilo glede na prisotnost otroka. Do oprostitve plačila vrtca za navedeno obdobje so upravičeni občani Občine Vuzenica.

2.      Oprostitev plačila malice za učence OŠ Vuzenica za obdobje od 1. 3. do 13. 3. 2020

 Obrazložitev: OŠ Vuzenica je z vladnim odlokom, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa, 16. 3. 2020 začasno prenehala z izvajanjem pouka. Učenci so do 13. 3. 2020 obiskovali šolo, za kar bi jim OŠ Vuzenica obračunala malico glede na prisotnost učenca. Do oprostitve plačila malice so upravičeni občani občine Vuzenica.

 3.      Izredna denarna pomoč občanom, ki so ostali brez zaposlitve

 Obrazložitve: Občina Vuzenica namenja izredno denarno pomoč občanom, ki so zaradi ukrepov preprečevanja in posledic širjenja bolezni COVID-19 izgubili zaposlitev in se jim je zaradi tega zmanjšal prihodek. Upravičencem se, na podlagi njihove vloge s predloženimi dokazili o izgubi zaposlitve, dodeli enkratna denarna pomoč v višini 100 EUR in dodatno 50 EUR za vsakega otroka oz. osebo iz skupnega gospodinjstva, brez lastnih dohodkov.

Člani sveta občine Vuzenica so na 1. izredni dopisni seji, dne 25. 3. 2020, obravnavali predlog ukrepov Občine Vuzenica za blaženje posledic epidemije koronavirusa in soglasno sprejeli naslednje sklepe:

  • Starši otrok, ki obiskujejo Vrtec Vuzenica, iz Občine Vuzenica so oproščeni plačila vrtca za obdobje od 1. 3. do 13. 3. 2020. Stroške varstva in prehrane otrok vrtca bo poravnala Občina Vuzenica. Osnovna šola Vuzenica o tem obvesti starše otrok, ki obiskujejo Vrtec Vuzenica iz občine Vuzenica.
  •  Starši otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Vuzenica, iz Občine Vuzenica so oproščeni plačila malice za obdobje od 1. 3. do 13. 3. 2020. Stroške malice otrok bo poravnala Občina Vuzenica. Osnovna šola Vuzenica o tem obvesti starše otrok, ki obiskujejo OŠ Vuzenica iz občine Vuzenica.
  •  Občani občine Vuzenica, ki so zaradi ukrepov preprečevanja in posledic širjenja bolezni COVID-19 izgubili zaposlitev in se jim je zaradi tega zmanjšal prihodek, so upravičeni do enkratne denarne pomoči v višini 100,00 EUR in dodatno v višini po 50,00 EUR za vsakega otroka in drugo osebo v skupnem gospodinjstvu brez lastnih prihodkov. Upravičencem se pomoč izplača na podlagi vloge (objavljena na spletni strani občine: za občane; e-storitve), ki jo podajo na Občino Vuzenica, kateri mora biti predloženo potrdilo, s katerim upravičenec dokazuje izgubo zaposlitve. Občina Vuzenica ta sklep objavi na spletnih straneh občine.

 

 Občina Vuzenica, 

Župan Franc Golob


Ukrepi Občine Vuzenica za blaženje posledic epidemije koronavirusa