Aktualne novice in obvestila

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami

18. september 2019 / 227
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje izdaja na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08) izdalo sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami, močnim vetrom in točo med 24. in 26. avgustom 2019.  Ocenjevanje neposredne škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo

na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih. V kolikor škode še niste prijavili na Občino Vuzenica, to storite čimprej, najkasneje do 4.10.2019.

Dodatne informacije lahko dobite vsak dan v delovnem času Občinske uprave, na tel: 02 /87 91 224 -  Timotej Pečoler.

Občinski svet Občine Vuzenica je na svoji 9. seji, dne 12.9.2019, sprejel naslednje sklep v zvezi z odpravo posledic naravne nesreče, ki je bila 24.8.2019.  

 Iz sredstev proračunske rezerve se izplača finančna pomoč fizičnim osebam, ki so utrpele škodo na svojih stanovanjskih objektih v višini 30 % ocenjene škode po zapisniku komisije za popisovanje in ocenitev škode, tistim, ki so utrpeli škodo na stanovanjskih prostorih, kjer dejansko bivajo (kuhinje, sobe ipd.) pa v višini 50 % ocenjene škode.  

Sredstva proračunske rezerve se namenijo tudi za izvajanje del in ukrepov za sanacijo plazov,  popravila cest, sistemov odvodnjavanja, čiščenja površin in drugih ukrepov ter materialno in tehnično pomoč občanom pri teh delih.

 

Občinski svet Občine Vuzenica je na 6. seji, ki je bila 9.4.2015  sprejel sklep, da se ogroženim prebivalcem zaradi poplav,  živečim ob reki Dravi, sofinancira izgradnjo protipoplavnega zidu.   Izgradnjo protipoplavnega zidu se sofinancira v višini 30 EUR na tekoči meter izgrajenega zidu.  Sredstva se nakažejo na osebni račun upravičenca, po obvestilu, da so dela končana. Upravičencu bodo sredstva izplačana na podlagi vložnega zahtevka za izplačilo sredstev in ogledu zgrajenega protipoplavnega zidu. Sklep se dopolni tako, da se uporablja tudi za izgradnjo protipoplavnih zidov za zaščito zgradb in zemljišč ob drugih vodotokih in območjih, kjer je obstaja nevarnost zalitja nepremičnin pod enakimi pogoji.

 

Občina Vuzenica

Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami